Menu
menu      sweet-girl
menu      metody planowania rodziny jaki termometr
menu      metody pomiaru ciągów niwelacyjnych
menu      metody obróbki tworzyw sztucznych
menu      metody obróbki plastycznej i ich zastosowanie
menu      Metodyka masażu klasycznego kręgosłupa
menu      metody upiększania i pielęgnacji oczu
menu      metodyka Informatyki Podział metod
menu      Metody sztucznej inteligencji wydajność
menu      Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu
menu      metody socjotechniczne stosowane w reklamie
2222środek usypiający2222
biało czerwony pasek
walterscheid widlak wewnetrzny
sprzedaz hurtowa macro cash
Ewabicom zyczenia

sweet-girl

Temat: pytanie koło 26.04

Czy w tym drugim chodzi o wymienienie i opis: badanie metod pracy, mierzenie pracy, wart. pracy, normowanie pracy , koordynowanie procesów pracy w czasie , org. proc pracy w przestrzeni analiza wartości organizacji? bo już sama nie wiem:/...

Skąd Ty to wzięłaś? Jeśli z Martyniaka to podaj która strona
Źródło: ekonomiauo.fora.pl/a/a,921.htmlTemat: Dla Violi Metody kolos
1. techniki obserwacji bezposrednich
-karta obiegu dokumentu
-karta przebiegu czynnosci
-karta czynnosci zespolowych
-karta czynnosci obu rak
-wykres sznurkowy

2. Metody i techniki badania i normowania czasu roboczego
-struktura czasu roboczego
-fotografia dnia pracy
-techniki obserwacji migawkowych
-chronometraz
-metody normowania czasu

3.Rodzaje zarzadzania
-zarzadzanie przez delegowanie uprawnien
-zarzadzanie przez komunikacje
zarzadzanie przez innowacje

4. metody wartosciowania pracy
Źródło: czubki7gr.fora.pl/a/a,162.html


Temat: pytanie koło 26.04
Czy w tym drugim chodzi o wymienienie i opis: badanie metod pracy, mierzenie pracy, wart. pracy, normowanie pracy , koordynowanie procesów pracy w czasie , org. proc pracy w przestrzeni analiza wartości organizacji? bo już sama nie wiem:/...
Źródło: ekonomiauo.fora.pl/a/a,921.html


Temat: pytanie koło 26.04
badanie metod pracy jest opisane w III rozdziale Martyniaka. O mierzeniu, normowaniu i wartościowaniu znalazłam w innych książkach. A reszta podpunktów mnie nie interesuje...
Źródło: ekonomiauo.fora.pl/a/a,921.html


Temat: Normowanie pracy - Metoda obserwacji migawkowych
Witam wszystkich statystyków,

Przygotowuję projekt badawczy dotyczący normowania pracy w zakładzie- celem jest określenie czasu jednostkowego wykonania przedmiotu. Jako metodę zbierania danych wybrałem obserwację migawkową, dzięki której oszczędzę do 80% czasu w stosunku do chronometrażu lub fotografii dnia- badania np. zamiast rok będą trwały 2 m-ce. Zakład posiada kilka hal, na każdej po 10-20 stanowisk pracy. Każdorazowo badana będzie jedna hala. Za dużo by się tu rozpisywać o założeniach i teorii.

TEMAT 1 wyznaczenie losowości obchodu. Są dwie możliwości: wyznaczyć losowy czas obchodu lub prowadzić obchód ciągły. Zdecydowałem się na drugie, przy czym wydaje mi się, że aby zachować losowość- muszę wprowadzić element zmiany stanowiska, od którego zaczynam (przy cykliczności wykonywanej roboty mogę trafiać zawsze na tą samą chwilę, jeżeli będę zaczynał zawsze np. od pierwszego stanowiska). Randomizować tylko rozpoczęcie pierwszego obchodu w ciągu dnia, czy każdy jeden obchód?

TEMAT 2 analiza danych. Będę miał materiał w postaci czas ogólny pracy w dniu, w nim udział procentowy poszczególnych czynności produkcyjnych i nieprodukcyjnych, wyliczony średni czas jednostkowy wytworzenia przedmiotu. Serie danych będą indeksowane ze względu na stanowisko, pracownika, asortyment produkcji.

Czy ktoś miał doświadczenie, co warto (można) jeszcze wyciągnąć z takich danych? Pytam, bo szybko osiągnę co mi jest potrzebne, a pozostanie dużo danych, które można wykorzystać- tak z ciekawości.

Jeśli ktoś interesuje się taką tematyką, ew. ma doświadczenia- chętnie wymienię doświadczenia, na forum lub PW.
Źródło: statystycy.pl/viewtopic.php?t=1136


Temat: MOiZ cz. II
A.d.4 Zastosowanie metody ABC:
1.Gdy szukamy elementów do strefy A (które mają największy ciężar gatunkowy w badanej zbiorowości z punktu widzenia badanego kryterium): Zarządzanie przez wyjątki (strategiczni klienci, produkty), W m.analizy wartości: do wyboru przedmiotu badania, Do normowania zapasów materiałowych, Do przestrzennego organizowania stanowiska pracy, Do organizowania pow.magazynowych, Do organizowania pracy kierowniczej
2.Można odwrócić zależność szukać elementów najmniej istotnych ale najbardziej licznych, które należą do strefy C. Najczęściej robi się to w celu redukcji kosztów stałych.

UMEWAP-85-P
Kryteria oceny, Maksymalne noty punktowe, Syntetyczne/Elementarne
A. Fachowość 220
1. Wykształcenie zawodowe 80
2. Doświadczenie zawodowe 50
3. Myślenie twórcze 40
4. Zręczność 30
5. Współdziałanie 20
B. odpowiedzialność za: 160
1. Przebieg i skutki pracy 45
2. Decyzje 30
3. Kierowanie 30
4. Kontakty zewnętrzne 10
5. Środki i przedmioty pracy 25
6. Bezpieczeństwo innych osób 20
C. Wysiłek 100
1. Fizyczny 50
2. Psychonerwowy 30
3. Umysłowy 20
D. warunki środowiska pracy 120
1. Materialne środowisko pracy 70
1.1. Nienormalna temperatura 15
1.2. Woda, wilgoć 10
1.3. Gazy, kwasy, pary 5
1.4. Brud, tłuszcz. Olej, kurz 10
1.5.Hałas, wstrząsy 10
1.6.Nienormalne oświetlenie 5
1.7. Inne 15
2.Nibezpieczeństwo wypadków 30
3. Monotonia 20 Razem 600
(4 kryteria syntetyczne, 17 cząstkowych i 7 elementarnych). Dla każdego kryterium sporządzono odpowiedni klucz analityczny

Metoda Guerscheta- metoda ustalania niezbędnej powierzchni Pc=Ps+Pg+Pe
Pc~ pow.całkowita, Ps~ pow.statyczna, odpowiada pow.maszyn i urządzeń, wyposażenia pomocniczego, Pg~ pow.grawitacyjna, niezbędna dla pracowników obsługujących stanowiska pracy i materiałów, które stanowią niezbędny zapas bieżący na stanowiskach pracy, Pg = Ps x N
N~ wsp.określający z ilu stron obsługiwane jest urządzenie (1-4), Pe~ pow.ewolucyjna potrzebna do ruchu międzystanowiskowego pracowników i przepływów zaopatrzenia materiałowo-technicznego
Pe=(Ps+Pg) x K, K~ wsp.zależny od specyfiki branżowej; jego poziom waha się w granicach 0.05- 3

Analiza wartości - jest metodą racjonalizacji systemów, a w szczególności systemów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych poprzez doskonalenie funkcji realizowanych przez system. Powstałe w latach II wojny światowej dla systemów technicznych. Dziś głównie używane do systemów administracyjnych bo daje lepsze rezultaty.
System - jest to kompleks elementów wzajemnie powiązanych ze względu na spełniane funkcje, Każdy system tworzony jest po to by zaspokajać określone potrzeby środowiska zewnętrznego poprzez spełnianie funkcji z tych potrzeb wynikających. W rzeczywistości obserwuje się jednak często zjawisko dysharmonii funkcji i odpowiadających im systemów.
System jest również przedmiotem analizy wartości. Analiza wartości daje lepsze efekty odnośnie do mniejszych systemów.
Zjawisko dysharmonii funkcji: System nie spełnia w ogóle (lub tylko w jakimś stopniu) pewnych funkcji istotnych dla środowiska zewnętrznego z drugiej zaś zawiera elementy zbędne, które nie spełniają żadnych istotnych funkcji. Spotyka się wreszcie przypadki, w których oczekiwane funkcje są spełniane w nadmiernym stopniu co powoduje nieuzasadnione koszty
Funkcje systemu -to zbiór działań lub pojedyncze działanie wykorzystywanych w ramach systemu w celu zaspokojenia określonych potrzeb.
Koszty - w analizie wartości koszty rozpatruje się jako tzw. Koszty łączne które są sumą kosztów własnych tworzenia i funkcjonowania danego systemu oraz kosztów ponoszonych przez otoczenie (klienci, petenci, w odniesieniu do całego systemu).
Kategoria kosztu łącznego wyklucza możliwość obniżenie kosztów wewnętrznych funkcjonowania systemu poprzez przerzucenie kosztów na użytkowników (otoczenie).
Funkcje- uzasadniają istnienie systemów tworzonych przez człowieka
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7062


Temat: Time management
Temat: Zarządzanie czasem pracy

1. Techniki badania czasu
2. Struktura czasu roboczego
• technika obserwacji ciągłej
(fotografia dnia roboczego)
• technika obserwacji migawko-wych (wyrywkowych, chwilo-wych)
• technika chronometrażu
3. Metody normowania pracy
4. Metody wartościowania pracy
5. Time based menagment

Na czas pracy robotnika składa się:

1. czas przygotowawczo- zakończeniowy ( tpz ), który obejmuje czas przeznaczony na przejęcie i zdanie ( przekazanie) stanowiska pracy
2. czas wykonania (tw ) składa się on z:
• czasu głównego ( tg ) przeznaczonego bez-pośrednio np. na obróbkę technologiczną, zmierzającą do zmiany kształtu, wymiarów, własności fizyko- chemicznych itp. materia-łu w celu przekształcenia go wyrób gotowy,
• czasu pomocniczego (tp ) warunkującego wykonanie pracy głównej .
3. czas obsługi stanowiska roboczego (to ) do, którego zalicza się:
• czas obsługi technicznej ( tot ) związanej z technicznym utrzymaniem maszyny w stanie zdolności do wykonywania pracy głównej ( np. oliwienie, regulacja maszyny itp.),
• czas obsługi organizacyjnej ( too ) potrzebny do utrzymania stanowiska w czystości i po-rządku.
Czas przerw w pracy robotnika tworzą:

1. czas przerw z przyczyn technologicznych ( tt ) tzn. wtedy, kiedy czas pracy maszyny nie po-krywa się z czasem osobistej pracy robotnika,
2. czas na potrzeby fizjologiczne ( tf ), na który składa się:
• czas na odpoczynek (tfo ),
• czas na potrzeby naturalne ( tfn )
3. straty czasu ( tx ) do których zalicza się:
• straty z przyczyn organizacyjno-technicznych ( txot ) spowodowane niewła-ściwą organizacją procesu produkcyjnego ( brak zleceń, brak materiału, narzędzi, me-diów energetycznych, brak nadzoru ze strony kierownictwa itp.,
• straty z przyczyn indywidualnych ( txi ) za-winionych przez pracownika ( spóźnienie się i wcześniejsze opuszczenie miejsca pracy, wałęsanie się, nieróbstwo).Podział czasu pracy maszyn odbiega dość znacznie od klasyfikacji czasu roboczego pra-cownika.

Podział czasu pracy maszyn:
1. czas pracy użytecznej (produkcyjnej, efek-tywnej),
2. czas biegu jałowego ( zależnego i nieza-leżnego od robotnika),
3. czas przestojów:
- z przyczyn uzasadnionych ( zakład nieczynny, planowany remont, zby-teczna maszyna).
- z przyczyn organizacyjno- technicz-nych ( brak energii, wyposażenia, awa-ria, nieplanowany remont).
- z powodu nieobecności robotnika (brak obsady, absencja, niezdyscypli-nowanie robotników ).Peter Drucker pisze, że spośród wszystkich zasobów firmy
„ czas jest zasobem wyjątkowym ... ponie-waż nie można wynająć, zająć, kupić, ani w jaki-kolwiek sposób uzyskać więcej czasu ... Podaż czasu jest całkowicie nieelastyczna. Niezależnie od skali popytu podaż czasu nie wzrasta. Dla cza-su nie ma ceny ani krzywej użyteczności krańco-wej. Co więcej, czas ulega całkowitemu zużyciu i nie można go zachować. Czas wczorajszy przemi-nął na zawsze i nigdy nie wróci. I dlatego czasu zawsze brakuje.... „
„W pewnych granicach można zastąpić jedne sposoby innymi, np. użyć aluminium za-miast miedzi. Możemy zastąpić pieniądze pracą ludzką ... Ale nie ma substytutu czasu.
Wszystko wymaga czasu ... Każda praca od-bywa się w określonym czasie i pochłania czas. Jednakże większość ludzi bierze to wyjątkowe, niewymierne i niezbędne bogactwo za coś, co nie wymaga zastanowienia. I być może nic nie wyróż-nia skutecznego menedżera tak, jak jego czule mi-łosna troska o czas.


Obserwacją obejmujemy wszystkie elementy ( frakcje) czasu pracy i przerw w ciągu całej zmiany roboczej lub jej części.

Technika obserwacji migawkowych

Zastosowanie techniki obserwacji migaw-kowych wymaga dotrzymania trzech warun-ków:
• reprezentatywności, tj. ustalenia odpowiednio dużej próbki określonej liczbą obserwacji,
• losowości, tj. dokonania w sposób losowy wyboru momentów obserwacji,
• ciągłości przyczynowo- skutkowej, tj. prze-prowadzenia w sytuacji występowania warun-ków uznanych za typowe.

Metody normowania pracy

Metody wartościowania pracy

Time Based Management
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7333


Temat: Przestępczośc

Iza napisała
[Hmmm ... aż takie dziwne to nie jest ... W przypadku niektórych typów
zapalenia stawów typowe jest, że ich stan zmeinia się z godziny na
godzinę.
Nie wiadomo dlaczego ale na pewno przyczyna tkwi wewnątrz organizmu, coś
się
nieznacznie zmienia w organizmie i już jest taka reakcja.
Janusz, czy mógłbyś następnym razem gdy będą Cię w ten sposób bolały
stawy
nie dostraczyć sobie węglowodanów?]


Jasne, właśnie się przyczajam. A później jeszcze zaobserwuję, jaki
rodzaj węglowodanów działa najlepiej.


Immunologia (autoagresja). Ale to też jest wątpliwe.
[Dlaczego wątpliwe?]


Wątpliwe, bo:


Może niedobory
insuliny a tym samym spowolnienie metabolizmu,

["Głodzenie" działa raczej pozytywnie .. to kwestia priorytetów w
organizmie - walka z komórkami stawów, słuszna czy nie spada wtedy na
dalszy
plan.]


No, nie wiem. Kiedyś robiłem głodówkę 13 dni, aby zbadać jej wpływ
na zapalenie stawów śródstopia, niestety bez jakiegokolwiek powodzenia.


[Hmm ... albo jako znaczników komórek, odczytywanych przez system
immunologiczny ...]


To już dla mnie za trudne ...


[Nie doceniasz tej jednej prostej komórki ) Jak do tej pory samemu
człowiekowi nie udało się wymyślić nic równie skomplikowanego i
spełniającego tak różnorodne funkcje jak "jedna, prosta komórka" ]


A moje cacko - komputer 133MHz (24MB RAM) ?
Czyż nie jest genialny?


Ale stosując metodę 'black box' też można dojść
do pewnych użytecznych wniosków.
[Jak nie ma dostępnych innych metod, to nie ma wyjścia - pozostaje tylko
taka.]


I to jest chyba ten przypadek.


Na czym głównie polega Twoja praca??]
Na tym, co zawsze (jak na razie)...
[:-)) To miało być dyplomatyczne czy zastymulować moją pamięć?? ))
Zapytałam, bo przyczyną Twoich problemów ze stawami dłoni mogą być
zwyrodnienia powstałe w wyniku długotrwałej pracy z komputerem ...]


Lewa ręka też się czasami odzywa, no i prawa stopa. Praca może trochę
pogarszać, ale zespół cieśni nadgarstka ma chyba trochę inne objawy.


Nasz organizm MUSI funkcjonować, jak 'w zegarku'.
[Musieć to może i musi ... a przynajmniej każdy by tak chciał ... ale
niestety ZUŻYWAMY SIĘ. Z czasem pogarsza się zdolność samonaprawcza
naszego
organizmu a defekty, uszkodzenia, "niedociągnięcia" akumulują się -
STARZEJEMY SIĘ.]


Nie każdy. Ty jeszcze nie. But seriously. Każdy organizm, nawet ten
najstarszy musi zapewnić sobie optimum, bo inaczej by nie przeżył.
Wiesz, homeostaza, i tak dalej.


[Ma ... ale z czasem te sposoby są coraz mniej skuteczne. I nie
doszukiwałabym się tu jakichś specjalnie głeboko ukrytych przyczyn. Jedna
to
zwyczajne "zmęczenie materiału", druga to informacja genetyczna a
niestety
nieiwele jest takich komórek, które nie mają w niej zapisanego
programowanego starzenia się i programowanej śmierci.]


Więc nie będziemy wieczni. Ale nie martwię się tym.


.... A na genotyp nie ma rady. Długi nos i skłonność do
łysienia trzeba polubić.
[:-)) Ale genotyp to nie tylko to ...]


Wiem, to WSZYSTKO, jak jesteśmy zbudowani.


[Hmm ... dla mnie owoce rzeczywiście stały się niemal trucizną - zapewne
fruktoza. Ale warzywa są OK. i to w każdej postaci.]


Tu muszę napisać coś bardziej serio (bo my nieraz żartujemy).
Mianowicie przyszło mi do głowy, że jeżeli fruktoza nie wpływa na poziom
insuliny we krwi (co jest oczywiste od dawna), a wchodzi w reakcję
z białkami (glikozylację nieenzymatyczną), to czy nie jest błędem
doliczać fruktozę wyliczając skład B:T:W? A może fruktoza jest
w tabelach pomijana i przyjmowane są tylko inne cukry będące w owocach?
Bo nieraz uzupełnia się węglowodany jakimś owocem, który nie mając
wpływu na podniesienie do odpowiedniego poziomu insuliny nie powoduje
pożądanego skutku. Jak sądzisz?
Może do owoców należałoby zastosować zupełnie odrębne zasady normowania?


. Tak jak w jedzeniu ma
znaczenie nie tylko skład ale i smak, wygląd, zapach pokarmów tak ma
również
znaczenie stan ducha.]
Jasne. A jaki masz obecnie stan ducha?
[Co do jedzenia?? Ostatnio obojętny bo nie mam czasu się nad nim
zastanawiać.]


Nie.


A posiłki z wyregulowanym BTW, to smaczne posiłki ...
[Nie twierdzę, że nie ale dla mnie najsmaczniejsze są wtedy gdy mi je
ktoś
przygotuje i poda gotowe Nie dlatego, że nie lubię gotować bo czasem
lubię bardzo a dlatego, że wtedy to jest tylko i wyłącznie smaczny
posiłek a
nie mięso, smalec, sól i wszystko o okreśłonym BTW. ]


Ja dla odmiany b. lubię gotować i wymyślać różne potrawy.


Nie wiadomo dlaczego tak jest ale w przypadku
niektórych zapaleń stawów, np. łuszczycowego, choroba ma właśnie często
taki
przebieg - startuje od drobnych pojedynczych stawów, czasem posuwa się
coraz
dalej a czasem się zatrzymuje na tych, często występuje asymetrycznie]


Moja też.


[Jem tyle ile trzeba ) ... a że niektórym wydaje się, że to jak
wróbelek
to już inna sprawa Moja waga od ponad roku wynosi 53 kg
i dobrze mi z
tym, w moim odczuciu jest dokładnie tak jak ma być ]
No, tak, no tak, no tak ...
[Jak mam to rozumieć?? ]


Już Ty wiesz, jak.


A dom skończony?
[Nie, jeszcze nie.
A tu zima. I co będzie? Okna chociaż są?
[Nie, nie ma ...]


No, to ładnie się porobiło.
A co z GD?


Pozdrawiam, Iza.]
Chociaż serdecznie?
[A jak myślisz??


A skąd mogę wiedzieć?


Pozdrawiam ... mgliście i deszczowo
Iza.]


Życie nie jest proste.
Serdecznie Cię, Iza, pozdrawiam.
Janusz ze Szczecina.
(na DO od lutego 2000).

..
Źródło: dobradieta.pl/forum/viewtopic.php?t=9914


Design by flankerds.com